Kasutustingimused

Mõisted

Veebileht - kuulutused.itfoorum.ee ja selle põhidomeeni itfoorum.ee kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide) kogum, sealhulgas andmebaas. Andmebaas kujutab endast Haldaja poolt loodud ja viimasele kuuluvat kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi.

Teenused - kõik Veebilehe vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik osta ja müüa kaupu, avaldada müügikuulutusi ja esitada ostusoove, teostada andmebaasis otsinguid, teha kuulutuste juurde postitusi, tellida reklaami jne.

Haldaja - Veebilehe haldaja ning andmebaasi tegija ja omanik on itfoorum.ee.

Kasutaja - kõik Veebilehe kaudu Haldaja poolt pakutavaid Teenuseid kasutavad isikud.

Kasutustingimused - käesolevad kasutustingimused Veebilehe ja Teenuste kasutamiseks.

Leping - Haldaja ja Kasutaja vaheline leping Veebilehe ja Teenuste kasutamiseks.

Privaatsuspoliitika - Kasutajate isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika on kättesaadav itfoorum.ee/privacy.

Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.

Üldsätted

1.1. Kasutajad peavad Veebilehe kasutamiseks järgima käesolevaid Kasutustingimusi, tutvuma Privaatsuspoliitikaga ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Veebilehe registreerunud Kasutajaks saamine eeldab, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega ning kinnitab, et on tutvunud Privaatsuspoliitikaga. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, ei ole Veebilehe kasutamine lubatud.

1.2. Veebilehe kasutamiseks sõlmitakse Haldajaga Leping. Kasutustingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes. Lepingu sõlmimine toimub, kui Kasutaja asub Veebilehte ja Teenuseid tegelikult kasutama.

1.3. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

1.4. Veebilehe tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebilehe dokumentide sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele.

1.5. Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud Kasutustingimuste punktis 1.4. märgitud tavapäraste kasutamise viisidega, vajavad Haldaja eelnevat kirjalikku luba.

1.6. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

Kuulutuse avaldamine ja teiste teenuste kasutamine

2.1. Kasutaja on kohustatud kuulutuste, fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kasutaja poolt Veebilehele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed:

2.1.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;

2.1.2. ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega;

2.1.3. ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi;

2.1.4. ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

2.2. "Lisad Internetis" teenuste (pildiga kuulutus partnerite veebilehtedel) vahendusel on keelatud igasugune finantsteenuse reklaam ja lubatud ei ole ühegi tarbijakrediidi liigi nimetamine kuulutuses.

2.3. Kasutajal on keelatud töödelda fotosid tähelepanu äratamise eesmärgil. Mitme objekti kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud.

2.4. Kasutaja kuulutus muudetakse Veebilehel nähtavaks koheselt.

2.5. Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

2.6. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat elektronposti teel koheselt juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.

2.7. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.

2.8. Haldajal on õigus omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid.

Autoriõigused

3.1. Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

3.2. Lisades Veebilehele andmeid või teoseid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Haldajale tasuta üle kõik varalised autoriõigused, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on. Haldajale kuulub ainuõigus kasutada igal viisil Kasutaja poolt Veebilehele edastatud tekste, andmeid ja fotosid; sealhulgas on Haldajal ainuõigus lubada või keelata nimetatud objektide kasutamist, reprodutseerimist, levitamist, tõlkimist, kogumikesse või andmebaasidesse lisamist, avaldamist, üldsusele näitamist või üldsusele suunamist mistahes tehnikavahendite vahendusel. Haldajal on õigus teostada kõiki autoriõigusi kogu maailmas.

3.3. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele Veebilehele lisatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide) suhtes samasuguseid õigusi objektide kasutamiseks Veebilehe kaudu nagu on Kasutustingimuste alusel omandanud Haldaja. Kõigi Veebilehel avaldatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Haldajale.

Registreerumine

4.1. Veebilehe sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik Kasutajaks registreerumine. Kasutajaks registreerumine on vajalik Veebilehel kuulutuste avaldamiseks ning teiste Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.

4.2. Registreeritud Kasutajal võib olla ainult üks kasutajakonto. Kui Haldaja tuvastab, et registreeritud Kasutajal on mitu kasutajakontot, on Haldajal õigus need kasutajakontod ühendada.

Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid ja teisi õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.2. Käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18-aastase isiku või piiratud teovõimega isikule Kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

5.3. Käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et:

5.3.1. ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest;

5.3.2. ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest;

5.3.3. ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt Kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

5.4. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebilehele sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebilehe normaalset tööd või mis salvestuvad Veebilehe teiste Kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.

5.5. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate Teenuste eest vastavalt hinnakirjale.

5.6. Kasutaja on kohustatud hoidma oma salasõna saladuses ning mitte edastama seda ühelegi kolmandale isikule.

Haldaja õigused ja kohustused

6.1. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebilehe arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Veebilehe haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste või hinnakirjade muutustest Veebilehe kaudu mõistlikult enne uute Kasutustingimuste või hinnakirjade kehtestamist. Kui Kasutaja jätkab Veebilehe ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste või hinnakirjade muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kasutajaid ebamõistlikult.

6.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi.

6.3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja fotosid ning eemaldada sellised kuulutused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi.

6.4. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebilehele, kes ei täida käesolevaid Kasutustingimusi või kes rikuvad Veebilehte kasutades kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Vastutus

7.1. Kui Haldaja saab teada Veebilehe vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta asjakohase sisu või tõkestab sellele juurdepääsu. Haldaja ei vastuta Veebilehe vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.

7.2. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Veebilehelt sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Veebilehele), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.

7.3. Kui Kasutaja on kasutanud Veebilehel teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta Haldaja sellise teose kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.

7.4. Haldaja ei vastuta müüdavate kaupade kvaliteedi, kvantiteedi, asukoha, lisavarustuse, päritolu ega seaduslikkuse eest. Selle eest vastutab vastav Kasutaja.

7.5. Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames.

7.6. Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked jne.

7.7. Haldaja ei vastuta Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest.

7.8. Haldaja ei vastuta Kasutajatel müügitehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.

7.9. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirang kehtib suurimas kohalduva õiguse alusel lubatud ulatuses.

Lõppsätted

8.1. Haldaja ja Kasutajad võivad avaldada Veebilehel linke kolmandate isikute veebilehtedele. Samuti võivad kolmandad isikud sõltumatult Haldajast pakkuda Kasutajatele teenuseid Veebilehe kaudu (näiteks erinevad reklaamivõrgustikud küpsiste paigaldamise kaudu). Haldaja ei vastuta kolmandate isikute teenuste ja veebilehtede sisu, toimingute ega nende suhtes kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtete eest. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma kolmandate isikute veebilehtedel kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtetega.

8.2. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

8.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.

8.4. Kasutajal on igal ajal õigus Haldajaga sõlmitud Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult, kuid Kasutajal on õigus lõpetada registreeritud Kasutaja staatus igal ajal andes oma soovist teada aadressil info@itfoorum.ee. Kui Kasutaja ei ole oma kasutajakontot 10 aastat kasutanud, teeb Haldaja Kasutajale kasutajakonto kustutamise hoiatuse. Kui Kasutaja sellele ei reageeri, kustutab Haldaja Kasutaja kasutajakonto.